Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil

Rozšířené vyhledávání

ČKP a soudní praxe

Autor kdokoliv 
Upozornění Poslední příspěvek
Upozornění Zákon o pojištění odpovědnosti od 1.1.2018 06. 03. 2023 07:38

ČKP a soudní praxe
30. 09. 2014 21:20
K videu ohledně obrany proti výzvám (Čé Ká Pé!!) ale také proti jejich praktikám v získávání příspěvků ve většině NEOPRÁVNĚNÝCH z toho vyplývající neoprávněné obohacování ze strany tohoto "ORGÁNU - moci!!" = ale co víc naše SOUDNICTVÍ potažmo = soudci!!!...soudci, kteří rozhodují nikoliv podle důkazů ale jen podle LŽÍ, výmyslů, konstrukcí či nijak nepodložené jejich vlastní (čkp) domněnky!.. tedy parazitů z čkp a jejich přismrdálků, kteří ženou k "zodpovědnosti" osoby, které se ničím neprovinili !!!.. z rozhodovací praxe některých soudců je patrná jejich OMEZENOST a nepochopení souvislostí v rámci prokazování neexistující právní skutečnosti; při odsouzení osob, které například ani vozidlo nevlastní!, neprovozují! = je dobré si pročíst odkazy nálezů ÚSTAVNÍHO SOUDU. Zcela určitě Ústavním stížnostem ještě není konec ......!!!


[www.usoud.cz]

[www.profipravo.cz]
Re: ČKP: Jak se bránit výzvě "Neprovozované vozidlo" - VIDEO NÁVOD
15. 10. 2014 20:06
Stále mám pocit, že se problému ohledně fašistických metod ze strany čéé káá pééé ale také jejich poskoků z nejrůznějších agentur - potažmo zákonem samotným, který umožnil a dopomohl tomuto subjektu získat extrémě vysoké zisky v podobě příspěvků ale také dalších poplatků s tím souvisejících!!!... tzn. - "ZÁKON !!!" VEDOUCÍ K MOŽNOSTI NEOPRÁVNĚNÉHO OBOHACENÍ, - že se stále tomuto tématu nevěnuje dostatečná pozornost jakou si ZASLOUŽÍ !!! Po celou dobu tj. od roku 2009 do současnosti " STÁT !!!" jen tupě přihlíží tomuto šikanóznímu procesu, směřující k vydírání a zastrašování svých občanů - tyto zlomit a pokořit a donutit je tak k placení něčeho co NEEXISTUJE a to vše za pomoci lží, konstrukcí či domněnek i u soudů (bez důkazů!!) a tento proces dokonat v jejich prospěch (a to na úkor obeslaných!) ...... ve většině případů tak dochází k neoprávněnému obohacení soukromého subjektu = pod názvem ČKP = "v zeměpisných šířkách...." = NĚCO NEVÍDANÉHO !!! Vzhledem k tomu, že dochází k novele tohoto zákona je evidentní, že původní znění zákona není vůbec v pořádku, není v souladu s Ústavou a s právními principy "našeho" státu a někdo by za takové CHYBY v Zákonech měl nést ODPOVĚDNOST ale hlavně se pokusit o nápravu křivd na občanech minimálně v rovině navrácení jejich PŘÍSPĚVKŮ !! O tom ale nikdo nejedná !!! Měli by IHNED zastavit všechny jejich fašistické aktivity ve výběru příspěvků - nikoliv tedy nechat podle ŠPATNÉHO zákona nechat tento doběhnout!!!!!... a začít řešit tuto organizaci jako subjekt, který se po několik let na základě extrémě znějícího zákona OBOHACOVAL !!!

[www.psp.cz]
bea
Re: ČKP: Jak se bránit výzvě "Neprovozované vozidlo" - VIDEO NÁVOD
16. 10. 2014 12:59
Přestože bylo doloženo, že naše vozidlo bylo neprovozované ( v servisu), tudíž nestálo na pozemní komunikaci, bylo doloženo i potvrzení o odtahu nepojízdného vozidla z dálnice, ČKP dohnala soud k případu a vyhrála, protože registrované vozidlo = provozované vozidlo. To bylo v únoru 2014, o měsíc později padl opačný rozsudek v Brně. Potvrzen CKP obdržela do 30 dnů tak, jak požaduje. Mám pocit, že tady nepomůže nic. podala jsem stížnost k ÚS, ale také si nedělám moc naděje.
mzxy
Re: ČKP: Jak se bránit výzvě "Neprovozované vozidlo" - VIDEO NÁVOD
28. 10. 2014 19:54
Kdyby si soudce 1. stupně přečetl první paragraf zákona 168, pochopil by co je provozované vozidlo podle tohoto zákona.Bohužel ani advokáti tomu nerozumí. Soudy vyšších stupňů jsuo naštěstí osazeny vzdělanějším a zkušenějším personálem
Re: ČKP: Jak se bránit výzvě "Neprovozované vozidlo" - VIDEO NÁVOD
13. 11. 2014 10:22
Zatím, co ČKP na straně jedné - evidentně nedodržuje jednotlivá zákonná ustanovení, a jejich postup spočívá pouze v jejich vlastním tvrzení o zákonem stanoveném postupu (je podle jejich „volného překladu“ Zákona o pojištění 168/99Sb.), závazný a že jejich postup je pevně stanoven, respektive že: (postupují dle přesně stanoveného procesu) odkazující se především na ustanovení výše uvedeného Zákona §15 odst.1 a 3 přičemž nedodržují prvotní zcela zásadní povinnost podle odst.6 stejného paragrafového ustanovení, a to = „Zjistí-li Kancelář na základě porovnání údajů podle odstavců 1 a 3, že po zániku pojištění odpovědnosti nebyla uzavřena nová pojistná smlouva podle odstavce 5, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu orgánu evidence příslušnému podle registrace tuzemského vozidla, a to prostřednictvím Centrálního registru vozidel. Na základě tohoto oznámení orgán evidence ověří splnění povinnosti odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla; zjistí-li nesplnění této povinnosti, postupuje podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích“, …dále pak odst. 11 stejného ustanovení (§15 Zákona 168/99Sb.,) = Bylo-li výsledkem správního řízení podle odstavce 6 vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, sdělí tuto skutečnost příslušný orgán evidence Kanceláři prostřednictvím Centrálního registru vozidel způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu po ukončení příslušného řízení !!! …Z popsaného jasně vyplývá, že ČÉKÁPÉ zcela evidentně nepostupuje podle přesně stanoveného procesu, jak s oblibou vždy uvádí = tedy lže – klidně může?!, když jejich postup nikdo neprověřuje a nekontroluje?! Lhaní této organizace, která zneužívá paradoxně Zákon za účelem se neoprávněně obohatit, se dále potom naplno projevuje při soudních sporech, kdy většina soudců vůbec nemá ponětí o této problematice, anebo se s danou problematikou nechce nijak zabývat (asi je to pro ně složité!), jak v těchto věcech postupovat a podle řady soudních rozhodnutí jim je za obtíž danou problematiku nastudovat a podle skutečného doložitelného provinění rozhodnout, o vině, nikoliv ale rozhodovat jen na základě toho, že „někdo mohl něco dělat“… a takto dotyčného odsoudit – bez jediného možného důkazu – často se rozhodují jen na základě konstrukcí a lží, které soudům ČKP předloží ve formě žaloby!!! Pokud by ČKP své fašistické metody a místo najatých agentur začleněných do procesu buzerování obyvatel ČR a vymáhání na nich neexistující dluh - raději vyměnila za aktivity ke zjištění skutečného stavu věci, najmutím např. soukromých detektivů, bylo by všem mnohem lépe a obecně by se získal pocit, že se uvedené problematice s nepojištěnými vozidly věnuje ta správná pozornost, a získaný důkaz o provozování by potom sloužil v soudním jednání – potom by záměr ve vybírání příspěvků měl nějaký smysl.
A ačkoliv ona sama ČKP lže a nepostupuje podle Zákona …..
………po straně druhé – však požaduje a to mimořádně důrazně aby prokázali něco, co se nestalo, tedy, co kdo nedělal, dožadují se prokázání neexistence nějaké právní skutečnosti tzv. skutečnosti negativní (neprovozování!) a striktně vyžaduje v řadě případů neexistující důkaz (který z logiky věci nelze poskytnout), tedy důkaz o tom, že dotyčný něco nedělal ( neprovozoval), vycházející jen z toho co si ČKP myslí, domnívá se a je pouhou její iluzí!

Budeme se do budoucna obávat toho, že v této společnosti, kde je možné prosadit v rozporu s Ústavou ČR, ustanovení Zákona v takové extrémní podobě a v takové formě, kde je soukromému subjektu umožněna jeho aplikace a aby jen na základě domněnky (nikoliv důkazu!!!) se domáhal zaplacení příspěvků (často v násobcích běžných pokut a to bez jakéhokoliv důkazu o provinění!) do nějakých fondů a za tímto účelem používal fašistické metody vedoucí k neoprávněnému obohacení tohoto subjektu, - kde tento Stát jen přihlíží tomuto procesu šikanování a vydírání, - kde nefunguje soudní ochrana před zvůlí pojišťovací mafie, - kde soudy neurčují vinu oproti důkazům ale určují míru viny jen na základě, že si to ČKP myslí a že ČKP chce!!!, - kde nefunguje tíha dokazování na tom, kdo žalobu podal, - kde musíme my obvinění dokazovat, že jsme něco nedělali, - můžeme se potom v takovéto společnosti obávat také toho, že nás nějaké další zájmové sdružení, (v této zemi asi jako nejvyšší autorita, pod kterou nespadá ani funkce ombudsmana) postaví do pozice obviněného z určité „myšlenky“ a my potom budeme dokazovat (relevantním důkazem?!) že se naše vlastní myšlenky, ubíraly úplně jiným směrem ? A co víc, ÚS při projednávání Ústavních stížností v této oblasti učinil přítrž prakticky pouze v prekluzivní lhůtě (lhůta propadlá)… vlastně nám všem ÚS milostivě dovolil abychom se mohli, jako obviněné osoby(bez sebemenšího důkazu o provinění!!!) bránit,…dal tak nepochopitelný souhlas k tomu aby obvinění občané dokazovali něco, co se nedělo tzv. negativní skutečnost, která se prokázat vlastně nedá, nebo jen velmi obtížně = (jen těžko lze prokazovat, že jsme někde nebyli, nedělali, nepili, nemysleli, nejeli, nešli, nekoukali, neviděli, neslyšeli, nenakupovali…!) …..a svým rozhodnutím ponechal a vyjádřil prakticky souhlas s tímto šikanem obyvatel tím, že ponechal volnou ruku tomuto zlořádu, (tzn., že ČKP dál může beztrestně obviňovat a žalovat kohokoliv, jak se jí jen zamane, může si dál hrát s psychikou obviněných, může dál zamítat vyjádření a námitky obeslaných…..!), namísto toho aby ÚS protiústavní ustanovení zákona zrušil !!!,… a to tím spíše, že „zájmové sdružení právnických osob“- není žádným správním orgánem nebo státní institucí , které by příslušelo hodnotit námitky, tvrzení, sdělení či důkazy o vině či nevině !
Re: ČKP: Jak se bránit výzvě "Neprovozované vozidlo" - VIDEO NÁVOD
03. 04. 2015 21:47
Zde vkládám něco pro MILOVNÍKY buzerantů, zmrdů a čééé kááá pééé !!! = NÁLEZ IV. US 2221/13 [www.usoud.cz]
[kraken.slv.cz]

dále vkládám poměrnou část odkazů na jednotlivé soudní rozhodnutí - čtení na dlouho = [www.profipravo.cz]

Věnujte především pozornost na argumentaci, kterou VONI používají při přesvědčování, jak má ten který soud/soudce/ vnímat jednotlivá ustanovení zákonů a jak jejich interpretací se domáhají a dožadují jejich akceptace pro neřízené VYDÍRÁNÍ OBYVATEL!!!
Autor:

Váš email:


Předmět:


Ochrana proti spamu:
Prosím zadejte text (5 znaků), který je zobrazen níže. Je tu z toho důvodu, aby zabránil robotům spamovat diskusní fórum.
hDVE3
Příspěvek: